Online Application form for Admission to D.El.Ed/DP.Ed Course for the year 2017-18.
The earlier D.Ed course has been renamed as D.El.Ed i.e Diploma in Elementary Education.
S No Description Date
1 CfðAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA§®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀB 26/05/2017
2 CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAP:À 18/06/2017
3 ¤UÀ¢vÀ ±ÀÄ®Ì ¨ÁåAPïUÉ ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/06/2017


Powered ByTRS Forms & Services Pvt. Ltd.